Category Archive Аналітика та наукова діяльність

ByВолодимир Комлик

АКТ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ЯК ОБОВЯЗКОВА ОЗНАКА СКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 212 КРИМНІА-ЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Первинною стадією кримінального провадження є досудове розслідування, яке починається з моменту (а) внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується (b.1) закриттям кримінального провадження або ж (b.2) направленням обвинувального акту до суду (стаття 3 КПК України). Передумовою настання вище вказаних юридичних фактів є прийняття слідчим або прокурором процесуального рішення про внесення відомостей до ЄРДР, яке приймається на підставі поданої заяви/повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, або ж на підставі самостійного виявлення слідчим/прокурором обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Інтерпретуючи вище викладене можна дійти висновку, що у випадку подання заяви/повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, слідчому або прокурору вже не потрібно «інтелектуально» вивчати фактичні обставини справи та надавати їм правову оцінку, а лише «машинально» внести відомості до ЄРДР. У випадку ж самостійного виявлення слідчим/прокурором, для прикладу, факту ухилення від сплати податків, – останній повинен оцінити їх з позиції достатності та вірогідності (піддати критичному аналізу) і лише після цього вирішити питання про необхідність внесення відомостей до ЄРДР.

Орган досудового розслідування та/або прокурор зобов’язані приймати і реєструвати джерела інформації про кримінальні правопорушення, у тому числі незалежно від повноти відображення у заяві чи повідомленні відомостей про діяння, давності його вчинення тощо [2, с. 422]. Внесенню до ЄРДР підлягають усі джерела інформації про кримінальне правопорушення, в тому числі й результат податкової перевірки, який в контексті тематики статті має бути об’єктивований у формі акту документальної перевірки (службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки, відображає її результати і є носієм доказової інформації про виявлені порушення).

В даній статті ми спробуємо піддати критичному аналізу факт автоматичного визнання акту документально перевірки як підстави для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, склад якого передбачений ст.212 діючої редакції КК України.

Відповідно до частини 1 статті 212 КК України, визнається кримінально-караним умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмір. Диспозиція вище процитованої статті не лише визначає загальне правило поведінки (норма права), а й зафіксовано основні ознаки, за наявності яких діяння особи може визнаватися таким, що підпадає під категорію «злочин». Тобто, мова йде про те, що не будь яке діяння (дія або бездіяльність) пов’язане з ухилення від сплати податків є кримінально-караним, а лише те, яке було вчинено, для прикладу, з умислом [1, с.500]. В ту ж чергу, нажаль практика пішла в розріз як з теорією права так із концепцією досудового розслідування, оскільки на сьогоднішній день будь який акт складений за результатами податкової перевірки автоматично стає передумовою для внесення відомостей до ЄРДР, навіть якщо саме зобов’язання зі сплати податків відсутнє (неузгоджене податкове зобов’язання). Тобто, мова йде про те, що за юридичної відсутності зобов’язання зі сплати податків до бюджету а, відповідно, і самого правопорушення (не має обов’язку – не має відповідальності за його невиконання/порушення) – такий платник податків вже «потенційно» може підпасти під категорію «винної особи», що є неприпустимим з урахуванням наступного. Та перед цим зауважимо, що в подальшому мова піде про результати податкової перевірки лише як однієї з матеріальних підстав внесення відомостей до ЄРДР, щодо вчинення кримінального правопорушення, склад якого передбачений статтею 212 КК України.

В першу чергу, автор статті пропонує розібратися з правовою природою акту податкової перевірки. Так, доктор юридичних наук, професор Цвік М. В. вважає, що нормативно-правовий акт  – це письмовий акт-документ державного органу, який містить сукупність нормативно-правових приписів, спрямованих на регулювання окремої сукупності суспільних відносин. Інтерпретуючи вище процитоване поняття ми можемо констатувати, що акт податкової перевірки не є нормативно-правовим актом у його класичному розумінні (не є передумовою виникнення, зміна чи припинення суспільних правовідносин). Саме тому, йдучи від зворотного, акт податкової перевірки ми повинні визнати як письмову форму передачі доказової інформації про виявленні порушення і, що найголовніше, викладенні в такому акті фактичні обставини справи як і будь яка інша констатація фактів, не повинна породжувати для платника податку жодних юридичних наслідків та, відповідно, не може впливати на обсяг його права, обов’язки та інтереси.

Отже, акт податкової перевірки, аналогічно як і дії посадових осіб із включення до такого акту певних висновків не породжують правових наслідків для платника податків, тобто не змінюють стану його суб’єктивних прав та не створюють жодних додаткових обов’язків для такого платника податків.

З врахуванням вище викладеного виникає цілком логічне питання: чи можуть матеріали податкової перевірки, у формі акту, автоматично оцінюватися слідчим/прокурором матеріальною обставиною справи, на підставі якої мають бути внесенні відомості до ЄРДР? І якщо так – то на якому з етапів?

На глибоке переконання автора статті, результати податкової перевірки (акт) можуть бути направлені до органів досудового розслідування, для вирішення питання про внесення відомостей до ЄРДР, лише після закінчення строку сплати узгодженого грошового зобов’язання, який визначений ст.57 Податкового кодексу України (далі по тексту – ПК України), що обґрунтовується наступним.

  1. Акт податкової перевірки складається спеціальним суб’єктом (посадовою особою), яка під час перевірки дотримання платником податків законодавства виявила порушення. Факт відповідного виявлення об’єктивується в акті перевірки, але чи можна сам факт такого виявлення оцінювати як констатацію факту вчинення злочину?! Гіпотетично так, оскільки складення акту є його умозаключенням, яке не може гуртуватися на припущеннях, а має в своїй основі фактаж підтверджений відповідними доказами. За такого стану речей ми отримуємо дихотомію, за якої в результаті податкової перевірки є два інформативних джерел:
  2. акт перевірки, як документ складений уповноваженою посадовою особою;
  3. суб’єктивне бачення посадової особи, яка брала участь у складенні акту.

Інформаційний зміст вище вказаних джерел може як бути тотожним, так і діаметрально протилежним. В свою чергу, для надання таким джерелам легітимного характеру, законодавцем було висунуто ряд вимог до порядку оформлення акту податкової перевірки. Якщо такий акт, у свою чергу, не відповідає законодавчо встановленій формі – то такий акт, відповідно, не несе в собі жодного змістовного/інформаційного навантаження.

Також варто зауважити, що відповідні результати податкової перевірки не лише є джерельною базою для прийняття слідчим/прокурором рішення про внесення відомостей до ЄРДР, а й доказом в контексті статті 84 КПК України. Відповідно, такий доказ треба оцінити з позиції належності (ст.85 КПК України) й допустимості (ст.86 КПК України). Питання належності матеріалів податкової перевірки як доказу – для нас є зрозумілим, а тому в даній статті ми його не підніматимемо. Натомість, хочемо акцентувати увагу на акті податкової перевірки в контексті його допустимості.

Завданням досудового розслідування, в контексті ст.2 КПК України є, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинний не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

На глибоке переконання авторів даної статті, матеріали податкової перевірки є недопустимим доказом і не можуть визнаватися фактичною обставиною  для внесення до ЄРДР до моменту поки податкове зобов’язання не набуде статуту погодженого

В контексті вище викладеного автор пропонує доповнити Податковий кодекс України новою нормою, диспозицію якої викласти в наступній редакції:

“86.13. Контролюючому органу та/або іншій посадовій особі забороняється направляти (доводити до відома у будь-якій іншій формі) матеріали перевірки платника податків до органів досудового розслідування, прокуратури до моменту закінчення строку сплати узгодженого грошового зобов’язання, який визначений пунктом 57.3 статті 57 цього Кодексу”.

ДЖЕРЕЛА:

  1. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013. – 1072 с.
ByВолодимир Комлик

Щодо відповідальності за борги фізичної особи-підприємця перед кредиторами після внесення запису до ЄДР про його ліквідацію

На практиці трапляються випадки, коли фізична-особа підприємець у зв’язку з небажанням виконувати взяті на себе зобов’язання перед кредитором подає заяву до реєстратора про припинення своєї діяльності.

  Для прикладу: «в 2003 році фізична особа-підприємець подала позовну заяву до суду про визнання припиненим зобов’язання за іпотечним договором, у зв’язку з тим, що вона припинила свою діяльність. Свої вимоги мотивувала тим, що зобов’язання за даним договором іпотеки були покладені на фізичну особу-підприємця».

Проте, наведенні в прикладі позовні вимоги є необґрунтованими, враховуючи той факт що мова йде про фізичну особу-підприємця, а не юридичну особу.

Статтею 51 ЦКУ передбачено, застосування нормативно-правових актів, що регулюють діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. Причому, фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

У відповідності зі ст. 52 ЦКУ фізична особа-підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке за законом не може бути звернено стягнення. Фізична особа-підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме йому при поділі цього майна.

Також, такого висновку дійшов Верховний суд України в Постанові від 04.12.2003 року по справі №6-125цс13.

В даній Постанові суд звертає увагу на ст. 609 ЦК, в якій йдеться про те, що зобов’язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими правовими актами виконання зобов’язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов’язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

На підставі вищевикладеного, Верховний суд України приходить до того, що особливістю підстав для припинення зобов’язань, що виникли у фізичної особи — підприємця є те, що в разі припинення суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи (вилучення з Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності) зобов’язаня за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою, оскільки фізична особа не перестає існувати.

Таким чином, ліквідація фізичної особи-підприємця, не звільняє його як фізичну особу від покладених на нього зобов’язань перед кредиторами, які виникли за час здійснення підприємницької діяльності.

ByВолодимир Комлик

Господарський суд з власної ініціативи застосував строк позовної давності

В діяльності будь якого великого підприємства, так чи інакше виникає сумнівна/безнадійна заборгованість. Передумови такої заборгованості можуть мати широкий спектр, починаючи з фактичних взаємовідносин з боржником, і закінчуючи просто відсутністю бажанням судитися з контрагентом.

В ідентичній ситуації опинився клієнта Адвокатського об’єднання «Advise». Відносини з контрагентом були зіпсовані, і виникла необхідність до повернення передісторії, підняти так би сказати з архіву всі договори, й звести дебет з кредитом.

Так, в процесі правового аналізу маси договорів, юристами АО «Advise» було виявлено масу доводові, в рамках яких контрагенти мали заборгованість перед нашим клієнтом. Так, договорів безліч, і суми маленькі (близько 30 тис. грн. в рамках одного договору, а всього таких договорів понад 40!), але якщо звести всю суму в одне цифрове визначення – вийде доволі пристойна сума. Саме тому, з меркантильних мотивів було прийнято рішення подавати позову. Але, практично вся маса договорів була укладена в 2004 році, а зобов’язання мало бути виконано в 2005 році. Строк позовної давності сплинув. Що робити в цьому випадку.

Перше що спадає на голову, це штучно розмножити кількість позовів по кожному з контрагентів, з метою, що на один з процесів контрагент/опонент не з’являтиметься. А як відомо,  саме в рамках господарського процесу, скоріш за все, повторна неявка відповідача в судове засідання не перешкоджає розгляду справи по суті.

     І наш план вдався, на половину процесів опоненти так і не з’являлися. Здавалося, все й де чітко по плану, поки суддя сам собі не завад питання що робити з строком позовної давності, який як вказувалося вище по тексту, сплив у 2005 р.?!

Відповідь на вище сформоване по тексту питання повинно вибудовуватися за наступною логікою.

Відповідно до Постанови № 10 Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 року «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» позовна давність, за визначенням статті 256 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Отже, позовна давність є інститутом цивільного права і може застосовуватися виключно до вимог зі спорів, що виникають у цивільних відносинах, визначених у частині першій статті 1 ЦК України, та у господарських відносинах (стаття 3 Господарського кодексу України, далі – ГК України).

За змістом частини другої статті 9 ЦК України та частини першої статті 223 ГК України позовна давність має застосовуватися до вимог, що випливають з майново-господарських зобов’язань, визначених статтею 175 ГК України.

Початок перебігу позовної давності визначається за правилами ст. 261 ЦКУ, яка говорить, що строк позовної давності починає спливати з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Якщо у передбачених законом випадках із позовом до господарського суду звернувся прокурор, що не є позивачем, позовна давність обчислюється від дня, коли про порушення свого права або про особу, яка його порушила, довідався або мав довідатися саме позивач, а не прокурор. У таких випадках питання про визнання причин пропущення позовної давності поважними може порушуватися перед судом як прокурором, так і позивачем у справі.

За зобов’язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання (абз. 2 ч. 5 ст. 261 ЦКУ), тобто після закінчення: або передбаченого ч. 2 ст. 530 ЦКУ семиденного строку від дня пред’явлення вимоги; або передбаченого іншим актом цивільного законодавства чи договором іншого пільгового строку, в який боржник має виконати зобов’язання. Виняток із цього правила становлять випадки, коли із закону або договору випливає обов’язок негайного виконання зобов’язання: у цьому разі перебіг позовної давності починається від дня пред’явлення вимоги кредитором.

Порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за угодою сторін, тому, зокрема, умови договору, за якими сторони встановили, що така давність обчислюється не з моменту прострочення платежу, а з іншої дати, що визначається шляхом зворотного відрахування шести місяців від дати пред’явлення вимоги, суперечать вимогам закону і не застосовуються господарським судом.

Слід також звернути увагу на системні зміни в підходах господарських судів до застосування строків позовної давності. Із роз’яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання застосування позовної давності при вирішені господарських спорів (зі змінами та доповненнями)» від 16.05.1993 р. випливає, що суд застосовує строк позовної давності незалежно від того, чи мало місце порушення права особи, яка звертається до суду. Тепер же з урахуванням вимог ст. 261 ЦКУ позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, господарський суд має з’ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. Якщо таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстави його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовить у позові у зв’язку зі спливом позовної давності за відсутності поважних причин її пропущення, наведених позивачем.

Таким чином, практика господарських судів стала ближчою до практики судів загальної юрисдикції, які застосовували позовну давність, лише якщо права особи було порушено, а строк позовної давності вже сплив і відповідно до п. 4 ст. 267 ЦКУ відповідну заяву було подано до моменту винесення рішення у справі. У зміні підходів, на думку автора, є логіка: якщо не було виявлено порушення права особи, яка звертається до суду, то відповідно до ст. 261 ЦКУ немає від чого відліковувати початок перебігу строку позовної давності. Але, якщо, наприклад, позовні вимоги заявляються покупцем до підприємства-продавця вже після спливу трьох років з моменту поставки товару, господарський суд мав би за наявності відповідної заяви сторони продавця в будь-якому разі застосувати строк позовної давності. Адже незалежно від того, чи буде встановлене порушення прав позивача-покупця, строк позовної давності вже сплив, а право сторони у спорі заявити про застосування строків позовної давності має бути реалізоване.

Позовна давність не є інститутом процесуального права та не може бути відновлена (поновлена) в разі її спливу. Але за приписом ч. 5 ст. 267 ЦКУ позивач має право отримати судовий захист у разі визнання причин пропуску строку позовної давності поважними. Відповідно до п. 3 ст. 267 ЦКУ позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення.

Отже, в судовому засіданні нам вдалося переконати суд першої інстанції, що останній не вправі з власної ініціативи, без відсутності заяви іншої сторони, застосувати наслідки спливу строку позовної давності, які б очевидними вони не були.

Резюме, справи власного клієнта нам вдалося реанімувати й, більше того, набути для останнього матеріальних активів.

ByВолодимир Комлик

УВАГА! ТЕРМІНОВІ ЗМІНИ, ЯКІ СЛІД ВНЕСТИ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВ

У  зв’язку з набранням законної сили Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», та введенням в силу деяких обов’язкових положень з 17 червня 2019 року, щодо інформації, яка повинна міститися в установчих документах товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (ТОВ), в українського бізнесу залишилося не так багато часу для приведення своїх установчих документів у відповідність до нового закону, та уникнення ситуації, коли окремі положення статутів будуть недійсними, а отже виникнення ряду проблем при здійсненні господарської діяльності, зокрема при взаємодії з банками та контролюючими органами.

Читати далі…